تجدید عضویت جلالی ندوشن در هیات بورد سکشن روان‌درمانی انجمن جهانی روان‌‌پزشکی

در جریان سی و دومین کنگره‌ی «فدراسیون جهانی روان‌درمانی» که نام آن در حاشیه‌ی رویداد به «انجمن جهانی روان‌درمانی» تغییر یافت اعضای تازه‌ی «سکشن روان‌درمانی انجمن جهانی روان‌‌پزشکی» نیز انتخاب گردیدند.